Halangan memupuk nilai penerimaan sebagai teras perpaduan

Pengertian ini bertunjangkan hasrat untuk mencapai status negara maju. Syarat yang paling utama ialah sebuah negara yang kukuh dan stabil dan ini akan hanya dapat dicapai apabila rakyatnya bersatu padu. Formula 1Malaysia digagaskan daripada dua aspek utama.

Halangan memupuk nilai penerimaan sebagai teras perpaduan

In Malaysia, history was recognized as a subject from and became one of the core subjects in This article focuses on the implementation of the teaching and learning of history in Malaysian schools from toa period which witnessed numerous changes and developments involving the subject.

Its implementation in Malaysian schools involved various policy aspects, syllabus changes, teaching and learning methods, challenges, and steps in upholding history as a subject in schools. The article also takes into account the strategies for Halangan memupuk nilai penerimaan sebagai teras perpaduan the difficulties faced in the implementation of history teaching; to find the best approach in strengthening history as a subject and to further inculcate the spirit of unity and loyalty towards the country.

Pengenalan Pengenalan mata pelajaran Tawarikh di sekolah-sekolah aliran Inggeris pada tahun seperti Raffles Institution Singapore Free School, dan Victoria Institution di Kuala Lumpur telah mencetuskan satu fenomena baru dalam mata pelajaran Sejarah.

Selepas mencapai kemerdekaan, perubahan demi perubahan telah dilakukan terhadap mata pelajaran ini selari dengan arus perubahan semasa negara yang mempunyai masyarakat majmuk. Dasar Satu Sistem yang diperkenalkan dalam sistem pendidikan negara selepas merdeka meliputi mata pelajaran Sejarah Tawarikh menunjukkan mata pelajaran ini begitu penting sebagai alat penyatuan masyarakat, bangsa dan negara.

Walau bagaimanapun, selepas 32 tahun negara merdeka dan mata pelajaran Sejarah di ajar di peringkat sekolah rendah dan menengah, namun sehingga kini semangat jati diri dan perasaan cintakan negara masih belum terkesan dalam diri warganegara ini sama ada orang Melayu, Cina mahupun India, meskipun pelbagai penambahbaikan telah dilakukan oleh pihak kerajaan.

Pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Sejarah selepas merdeka dilihat masih streotaip dimana buku teks sebagai alat pengajaran utama.

Halangan memupuk nilai penerimaan sebagai teras perpaduan

Masalah ini berterusan sedangkan hasrat dalam pendidikan Sejarah adalah untuk melahirkan pelajar membentuk masa depan yang mampu mengenal diri dan negara mereka. Cabaran dan halangan dalam memantapkan mata pelajaran ini tidak berkesudahan.

Recommendations

Justeru pelbagai langkah dan strategi dilaksanakan bagi memantapkan dan memartabatkan mata pelajaran ini sepanjang pelaksanaannya. Usaha untuk meningkatkan dan memartabatkan mata pelajaran ini sentiasa dilakukan berikutan mata pelajaran ini begitu penting selain sebagai alat penyatuan bangsa, selain menjadi alat Sejarah, No.

Dasar Pelaksanaan Mata Pelajaran Sejarah Selepas negara merdeka, umum mengetahui bahawa langkah utama yang dilakukan oleh kerajaan perikatan ialah menyusun semula sistem pendidikan yang diwarisi daripada penjajahan British.

Antaranya melibatkan mata pelajaran Sejarah yang mula dikenali sebagai mata pelajaran Tawarikh seawal tahun sehingga tahun dan kemudiannya dikenali sebagai mata pelajaran Sejarah sehingga kini.

Sebagai sebuah negara yang baru merdeka seperti Malaysia, mata pelajaran Sejarah menjadi alat didikan yang sangat diutamakan dalam usaha negara menanam dan memupuk nilai serta pemikiran para pelajar generasi muda terhadap masyarakat dan negara, terutama dalam aspek perpaduan. Unsur yang berkaitan dengan nilai- nilai perpaduan dijadikan teras dalam Dasar Pendidikan Kebangsaan yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan dan kepentingan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum.

Perpaduan yang diwujudkan mesti berupaya menangkis gejala-gejala seperti perkauman, keturunan, agama, bahasa dan perasaan kedaerahan yang boleh memecahbelahkan bangsa.

Pelajaran Sejarah sebagaimana yang diisi dalam kurikulum-kurikulum lebih banyak menampakkan pertimbangan yang bersifat moralistik yang boleh membawa iktibar kepada pelajar setelah mereka mempelajarinya.

Langkah awal dalam pelaksanaan mata pelajaran Sejarah selepas merdeka ialah pembentukan dasar. Cadangan-cadangan berkaitan pembentukan dasar dikemukakan dalam Laporan Penyata Razak yang telah dimaktubkan dalam Ordinan Pelajaran Setiap dasar yang dilaksanakan perlu selari dengan keperluan masyarakat.

Dasar dalam pelajaran Sejarah yang dilaksanakan bukan sahaja bertujuan untuk meningkatkan aspek pelajaran tersebut di sekolah semata-mata, tetapi sebagai alat untuk merealisasikan perpaduan bangsa dan kemajuan negara. Pelajaran Sejarah yang diperkenalkan adalah untuk semua kaum.

Dasar-dasar yang diperkenalkan sentiasa berubah untuk mendapat pendekatan terbaik demi bangsa dan negara ini khususnya melalui sistem pendidikan Sejarah.

Halangan memupuk nilai penerimaan sebagai teras perpaduan

Pihak kerajaan mengambil perhatian serius dalam memastikan isu-isu pendidikan dikawal dengan sebaiknya supaya hubungan masyarakat Malaysia yang berbilang bangsa sentiasa berada dalam keadaan yang harmoni atau menemui kegagalan sekiranya sistem pendidikan tidak dilaksanakan dengan baik dan telus.

Dasar ini diperkenalkan berdasarkan keperluan kurikulum sekolah yang disesuaikan dengan keadaan dan keperluan negara. Antaranya meliputi sukatan pelajaran yang sama dan peruntukan masa yang seragam serta sistem peperiksaan awam yang sama. Langkah ini menyumbang kepada menyatupadukan murid pelbagai kaum.

Sehubungan dengan itu, satu jawatankuasa Sukatan Pelajaran Am dan jadual waktu ditubuhkan bagi membentuk satu sukatan pelajaran yang sama bagi semua mata pelajaran di semua aliran sekolah. Sukatan pelajaran dan peraturan kursus pengajian yang dihasilkan ini mula dikuatkuasakan sejak Sukatan pelajaran baru telah dikeluarkan pada tahun dan mula dilaksanakan di sekolah-sekolah pada tahun Matlamat dan wawasan utama dasar ini adalah untuk membina masyarakat Malaysia yang bersatu padu serta mempunyai identiti Malaysia atau berjiwa Tanah Melayu.

Dasar ini mengambil kira beberapa aspek lainnya seperti kepelbagaian etnik, bahasa, budaya dan latar belakang geografi. Justeru, dalam pembelajaran Sejarah, semua aspek itu diambil kira bagi mewujudkan kesepaduan dan kesepakatan antara kaum.

Ini berikutan proses pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi individu murid dan untuk itu, sebagai sebuah negara yang rakyatnya berbilang bangsa, agama dan budaya, penerimaan dan persefahaman antara kaum adalah amat penting.

Setiap bangsa perlu menerima budaya dan latar belakang kaum lain. Semua pelajar mendapat peluang yang sama dalam sistem pendidikan dan menjadi tiang asas dalam membina satu sistem yang jauh berbeza daripada pendidikan pada masa pemerintahan British. Apabila pendidikan vernakular dihapuskan, ini bermakna semua kaum di bawah sistem pendidikan yang sama menggunakan bahasa yang sama dan mata pelajaran Sejarah wajib diambil sama ada pada peringkat rendah mahupun menengah.

Kesejagatan dari aspek bahasa boleh dilihat secara amnya pada tahun apabila peperiksaan mata pelajaran Sejarah menggunakan bahasa Melayu.nilai-nilai rohani dan moral yang tinggi. mudah lentur diri dan berupaya memberi sumbangan berkesan kepada pembangunan negara yang harmoni.

Discover the world's research

makmur dan bersatu'. berdaya cipta.'Usaha-usaha dalam bidang pendidikan dan latihan akan diteruskan untuk melahirkan warganegara yang mempunyai imbangan bersesuaian dengan pengetahuan dan kemahiran dengan penumpuan terhadap sains dan .

Bab 8 pemerkasaan _ pendidikan 1. 1 2. 1) Memahami perkembangan sistem pendidikan vernakular di Malaysia. 2) Menghayati kepentingan sistem pendidikan sebagai alat memupuk perpaduan. 3) Menilai pendidikan ke arah kesepaduan sosial. 3. Scribd est le plus grand site social de lecture et publication au monde.

Apr 25,  · Nilai seterusnya ialah nilai penerimaan, nilai penerimaan ini penting dalam kehidupan kita, nilai penerimaan boleh diertikan sebagai tindak balas positif terhadap sesuatu pendapat.

Dalam aspek gagasan 1 Malaysia, penerimaan ini adalah menjurus kepada rakyat yang dapat menerima apa juag perkara baik dan mendapat persetujuan bersama. 6. Memupuk & membina masyarakat demokratik yang matang.

Membina bangsa Malaysia yang bersatu padu 2. Oleh itu. kekukuhan sistem kerajaan.. 5. 8. kekukuhan nilai moral & etika. ketinggian maruah bangsa serta semangat keyakinan bangsa. perpaduan menjadi tunjangya & dingatkan bahawa PERPADUAN TERAS KEJAYAAN negara.

Membina bangsa yang berjiwa bebas. 0 Votos desfavoráveis, marcar como não útil. Esei 1Malaysia. Enviado por Fmimi Mimi.

(PDF) PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEJARAH DI SEKOLAH-SEKOLAH DI MALAYSIA, -